Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Οι προτάσεις της “Στερεά Υπεροχής“, για την ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας.

Σε συνέχεια της παρέμβασής μας, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2021, στα Λουτρά Αιδηψού, καταθέτουμε τη συμβολή μας για την επόμενη μέρα, των καταστροφικών πυρκαγιών στη βόρεια Εύβοια.

Συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:

·       Να απαγορευτεί κάθε αλλαγή χρήσης γης, μέχρι να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στις περιοχές αυτές, (τοπικά χωρικά σχέδια, δασικοί χάρτες, κτηματολόγιο). Να αποτραπεί κάθε είδος παρασιτικής λογικής.

·         Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα – αποκατάσταση υποδομών.

Η γεωμορφολογική πραγματικότητα της βόρειας Εύβοιας καθιστούν τις περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες σε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Ειδικότερα θα πρέπει να καθαριστούν και να διανοιχθούν οι κοίτες και να υπάρξουν οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις συγκράτησης υδάτων, και φερτών υλικών / βράχων.

·       Να αξιοποιηθεί έστω και τώρα το πόρισμα Γκολντάμερ, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

·         Να ανασχεδιασθεί η κατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και τα Τοπικά Σχέδια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας αλλά και των άλλων  περιοχών που έχουν πληγεί.

·         100% διατήρηση του τεκμαρτού αγροτικού εισοδήματος για τους πληγέντες, στα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια.

·         100% αποζημίωση στο έγγειο, ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο, τις υποδομές και τα μηχανήματα, τόσο για τους κατά κύριο όσο και για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες - κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

·         Ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων των παραγωγών, με εγγυημένη ρευστότητα ώστε να συνδράμουν τα μέλη τους.

·         Να εκπονηθούν Τοπικά Αναπτυξιακά Σχέδια για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη των περιοχών της βόρειας Εύβοιας που έχουν πληγεί, με ιδιαίτερη έμφαση στο τοπικό παραγωγικό μοντέλο και ειδική μέριμνα για τη συγκράτηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων στις περιοχές αυτές.

Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι η υλοποίηση ευρύτερων πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική κρίση, προστασίας του περιβάλλοντος και ολοκλήρωσης του χωρικού και χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, βασισμένες στην επιστημονική γνώση με συνέπεια και συνέχεια σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και ευρύτατη αποδοχή της κοινωνίας.

Το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Β. Εύβοιας, πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές:

·         Να αποτελεί προϊόν ευρύτατου δημοκρατικού διαλόγου και αποδοχής από την τοπική κοινωνία. Δεν χωρούν εδώ προσχηματικές διαδικασίες δήθεν διαβούλευσης, όπως αυτές που έκανε η κυβέρνηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η τοπική κοινωνία πρέπει να είναι συνδιαμορφωτής του Προγράμματος (μαζί με το κεντρικό κράτος), ώστε στη συνέχεια, με την ενεργό συμμετοχή της, να υλοποιηθεί με επιτυχία το Πρόγραμμα.

·         Το Πρόγραμμα πρέπει να είναι συμπεριληπτικό και να περιλαμβάνει στους ωφελούμενους το σύνολο της κοινωνίας.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου πρέπει να είναι δίκαιη αλλιώς δεν θα είναι διατηρήσιμη και τελικά εφικτή. Η κοινωνική συνοχή είναι αναγκαία προϋπόθεση υλοποίησης του προγράμματος. Πρέπει να ακολουθηθούν πολιτικές όπου οι δημόσιες επενδύσεις και ο κεντρικός σχεδιασμός θα δίνουν τον τόνο εξασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή του οφέλους. Ο ιδιωτικός τομέας θα δρα συμπληρωματικά, ενισχυτικά, πολλαπλασιαστικά και σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις δημόσιες πολιτικές και το δημόσιο συμφέρον.

·         Το πρόγραμμα πρέπει να διαπνέεται από μια ολιστική προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ένταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσα στους δεδομένους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες αξιοποίησης των τοπικών οικοσυστημάτων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά τις καταστροφές αλλά και με βάση την προοπτική φυσικής ή υποβοηθούμενης αναγέννησής τους.

Με άλλα λόγια, το μέλλον των τοπικών κοινωνιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον των τοπικών οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος. Αυτό το μέλλον μπορεί να χτιστεί βήμα, βήμα. Ο άνθρωπος θα διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις αναγέννησης του περιβάλλοντος από το οποίο θα ωφεληθεί μεσομακροπρόθεσμα, με βιώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο.

Λογικές «εκμετάλλευσης» του καμένου χώρου με τον γνωστό παλιό τρόπο, πάνω στην αναμπουμπούλα της καταστροφής, πρέπει επιτέλους να σταματήσουν.

Η βόρεια Εύβοια μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα ανασυγκρότησης, για όλη τη χώρα.  Ένα νέο παράδειγμα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος:

·         Το πρόγραμμα οφείλει να αντιμετωπίσει ολιστικά και ενιαία, τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των δασών, των αγροτικών περιοχών, της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής και των οικισμών της υπαίθρου, με κεντρική ιδέα την επανακατοίκηση της υπαίθρου, δηλαδή την ενίσχυση των υφιστάμενων κατοίκων και την πριμοδότηση της  επιστροφής των νέων στις αγροτικές περιοχές.

·         Οι νέοι και οι νέες θα προστατέψουν τον φυσικό πλούτο και θα ωφεληθούν από αυτόν εγκαθιστώντας μια νέα βιώσιμη σχέση με το περιβάλλον. Βασικά μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η πολιτική για την αξιοποίηση της σχολάζουσας αγροτικής γης (δημόσιας και ιδιωτικής), η ανθεκτική γεωργία, με στροφή στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, η σύνδεσή της αγροτικής ανάπτυξης με την μεταποίηση και την τουριστική δραστηριότητα, η ψηφιακή και καινοτόμα οργάνωση της παραγωγής κλπ.

Η επανακατοίκηση της υπαίθρου στην περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας πρέπει να συνδεθεί κυρίως με την προσωρινή ή και μόνιμη απασχόληση μεγάλου μέρους του πληθυσμού στις διαδικασίες και στα έργα αποκατάστασης των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως του δασικού οικοσυστήματος, μέχρις ότου με τη σειρά το περιβάλλον, αναγεννημένο, επιστρέψει στην κοινωνία μέρος του φυσικού του πλούτου.

·         Πρέπει να δημιουργηθούν νέες και καλές δουλειές, με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες, τόσο σε υφιστάμενους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όσο και σε νέους τομείς. Καινοτομία και επιστημονική γνώση στη βάση των τοπικών δυνατοτήτων μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης.

Η συμμετοχή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων πρέπει επομένως να αποτελεί προτεραιότητα. Οι δημόσιες επενδύσεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να δώσουν ευκαιρίες και κίνητρα για νέες βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

·         Ένας ακόμα τομέας με πολλές δυνατότητες για την περιοχή είναι αυτός της κυκλικής οικονομίας.

·         Η κατάρτιση του πληθυσμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ανάκαμψη της περιοχής. Πρέπει να οργανωθεί με διάγνωση αναγκών και διαθεσιμότητας του πληθυσμού (ακόμα και με προσωπικές συνεντεύξεις και συμβουλευτική για κάθε πληγέντα ξεχωριστά), υπό την εποπτεία δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική διαδικασία, για να αποφευχθούν φαινόμενα διασπάθισης πόρων.

·         Στο μεσοδιάστημα πρέπει να στηριχθεί το εισόδημα των πληγέντων έως 100% από το κράτος.

Πρέπει να προστατευθεί κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί με το Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης και με σύνολο παροχών σε είδος και χρήμα και δωρεάν υπηρεσιών, όπως το αναφέραμε και στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, στην

·         Βασική προτεραιότητα είναι η στήριξη του κοινωνικού κράτους στην πληγείσα περιοχή και η αποκατάσταση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός των υποδομών με έμφαση στην υγεία, την παιδεία, τις περιβαλλοντικές υποδομές και τα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, ψηφιακά. 

Πρέπει να υπάρξει γρήγορη και γενναία επιδότηση νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς, η βόρεια Εύβοια κινδυνεύει με δημογραφικό αφανισμό. Πολλά χωριά εξαρτιόνταν πλήρως από το δάσος το οποίο κάηκε, με συνέπεια να κινδυνεύει με ποσοστά ανεργίας που θα φτάνουν ακόμα και το 100%. Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους πυρόπληκτους, ώστε να εξασφαλίζεται το εισόδημά τους.

Πρέπει, επίσης, να εισακουστούν τα αιτήματα των κατοίκων, όπως αναφέρονται στο ψήφισμα της κινητοποίησης στη Στροφυλιά στις 21.8.21

Στις προτάσεις αυτές των κατοίκων μπορούν να προστεθούν και οι εξής:

·         Να εφαρμοσθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τους δύο Δήμους της Β. Εύβοιας.

·         Να δοθεί έως το Δεκέμβριο, παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2020 για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί άμεσα ή έμμεσα από τις πυρκαγιές.

Στον Πρωτογενή τομέα παραγωγής:

·         Επέκταση του Προγράμματος «Στήριξη των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους» στον τομέα της Μελισσοκομίας και στην νήσο Εύβοια (Αριθ.απόφ.455/231690 ΦΕΚ 3546/Β'/27-8-20) με το ποσό ενίσχυσης των δώδεκα (12) ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

·         Επέκταση της εφαρμογής της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» σε δικαιούχους μελισσοκόμους που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τριάντα (30) κατεχόμενες κυψέλες και όχι εκατόν δέκα (110) κατεχόμενες κυψέλες που ισχύει σήμερα (Αριθ.απόφ.138/102859 ΦΕΚ 1622/Β'/28-4-20).

·         Δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων.

·         Δυνατότητα ένταξης στο νέο Πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες» που θα προκηρυχθεί, σε όσους έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2021, παρόλο που κάηκε η υφιστάμενη εκμετάλλευσή τους.

·         Να γίνουν αναλύσεις εδαφών με την βοήθεια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για νέες καλλιέργειες στον Πρωτογενή Τομέα.

·        Διεύρυνση εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωφελούς εργασίας» του ΟΑΕΔ στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού και στα Δασαρχεία, να προσλάβουν δασεργάτες – ρητινοκαλλιεργητές των πληγεισών περιοχών για μία πενταετία για εργασίες στα καμένα δάση. Αντίστοιχο πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί την περίοδο 2001-2002 που είχαν κλείσει μεταλλευτικές εταιρίες της περιοχής.

Στον Τουρισμό και την  Επιχειρηματικότητα.

Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και στήριξης των υφιστάμενων που έχουν πληγεί, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα λειτουργήσει η ανασυγκρότηση σιγά σιγά της οικονομίας της περιοχής.

Ενδεικτική πρόταση θα μπορούσε να είναι η στήριξη των ιδιωτικών πρωτοβουλιών με ποσοστά ύψους 60% για μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για μεσαίες και 80% για μικρές επιχειρήσεις.


Για να επιτευχθεί όμως στην πραγματικότητα η στήριξη της τουριστικής οικονομίας της Β. Εύβοιας απαιτείται ένα ειδικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με χωροταξικό τουριστικό σχέδιο, προτάσεις ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων, που ταιριάζουν στην περιοχή και προφανώς όπως αναφέρθηκε ανωτέρω σοβαρά κίνητρα για τις τουριστικές επενδύσεις. Να περιέλθει η Β. Εύβοια αλλά και το σύνολο του νησιού σε ειδικό υψηλό συντελεστή επιδότησης, για τουριστικές και ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Πρέπει να εξεταστεί η μετατροπή της βιομηχανικής ζώνης του Μαντουδίου και η ίδρυση πιθανόν και άλλης στα όρια του δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού σε επιχειρηματικές ζώνες με δημιουργία κινήτρων εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων, με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για τα πρώτα 5 έτη και επιδότηση των επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν ή θα ιδρυθούν στα όρια των δύο δήμων, σε τομείς τεχνολογίας, πράσινης ανάπτυξης - περιβάλλοντος και να υπάρξει επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, για τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να συγκρατηθεί  η νέα ανεργία.

Το απαρχαιωμένο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα για όλον το νομό. Πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός της οδικής διασύνδεσης της Ευβοίας, αρχής γενομένης από τις υποσχέσεις του πρωθυπουργού από πέρσι το καλοκαίρι και την προηγούμενη καταστροφή, με την παράκαμψη Χαλκίδας – Νέας Αρτάκης – Ψαχνών. Ένα σημαντικό έργο που δεν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο πρέπει μετά τον επανασχεδιασμό του χρηματοδοτικού εργαλείου να ενταχθεί.

Η εν λόγω παράκαμψη παρά τις εξαγγελίες έχει παραμείνει στα χαρτιά ενώ είναι ένα έργο εξέχουσας σημασίας που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την πρόσβαση από και προς τη βόρεια Εύβοια..

Ανάλογης σημασίας έργο αποτελεί ο βόρειος οδικός άξονας, που είναι απαραίτητος και αναγκαίος για την ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών. Για τον εν λόγω άξονα υπάρχουν μελέτες με δύο εναλλακτικά σενάρια χάραξης, με σήραγγες σε ορισμένα τμήματα. Αξίζει τον κόπο μια ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση στην Κανδήλια οδό.

Εξίσου σημαντικά μικρότερα έργα που πρέπει να γίνουν είναι η παράκαμψη του Προκοπίου, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, η παράκαμψη της Αγίας Άννας, η βελτίωση του οδικού δικτύου από την Αγία Άννα στο Πευκί και η παράκαμψη στον Βουτά.

Η μετατροπή του Κ.Υ. Ιστιαίας σε περιφερειακό νοσοκομείο θα ήταν σημαντική κίνηση για να νιώσει ασφαλής και να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιοχή.

Καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξουν τα λιμάνια της Αιδηψού, της Λίμνης και του Μαντουδίου. Πύλες εισόδου σε κάποια από αυτά θα συνέβαλλαν στη θεαματική αύξηση του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Όλες οι παρεμβάσεις οφείλουν να διασφαλίσουν μια αειφόρο, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της β. Εύβοιας, ενταγμένες σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, που η υλοποίηση τους θα ξεκινήσει άμεσα και η πορεία τους  θα ελέγχεται από τα θεσμικά συλλογικά όργανα της περιφέρειας και των δήμων, που επλήγησαν από την εγκληματική ολιγωρία και αδιαφορία του κράτους.

Με εκτίμηση.Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Ο Δημήτρης Αναγνωστάκης για τις καταστροφικές φωτιές στη Β. Εύβοια.

Ολόκληρη η τοποθέτηση στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, για τις καταστροφικές πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού.

Η κριτική και οι προτάσεις της παράταξής μας.Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε».

Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, κατά τον απολογισμό των καταστροφικών συνεπειών της πύρινης λαίλαπας, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν όλα όσα είχαμε επισημάνει σε προηγούμενες δημόσιες παρεμβάσεις μας.

  • Καμιά προετοιμασία, στο πεδίο της πρόληψης.
  • Απουσία σχεδίου αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς.
  • Παντελής έλλειψη συντονισμού.
  • Κρατική ολιγωρία και εγκληματική αδιαφορία.
  • Ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Η παράταξή μας κατέθεσε τη δική της αξιολογική κρίση, επισημαίνοντας τις τεράστιες ευθύνες, που έχουν όσοι βρίσκονται σε επιτελικές θέσεις ευθύνης και απαίτησε τον καταλογισμό τους.

Πρότεινε να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν άμεσα, όσα περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του συλλαλητηρίου, ως μέτρα άμεσης στήριξης.

Να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των επαγγελματιών της περιοχής και φυσικά συμφώνησε στην πρόταση για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.

Πρότεινε επίσης ένα εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα για τους πληγέντες, έστω και με τη μορφή επιδόματος.

Τέλος διαφώνησε με τους αναδόχους αναδάσωσης, εκτός αν αυτοί είναι πανεπιστημιακά ιδρύματα, που σίγουρα θα βοηθήσουν και δεν θα κερδοσκοπήσουν, από την τραγωδία που βιώνει η Β. Εύβοια.

Σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακού χαρακτήρα έργα, προτείναμε να πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο μια ειδική συνεδρίαση, με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων, παραγωγικών τάξεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί από κοινού η πρόταση της επόμενης μέρας.

Σήμερα, είμαστε αντιμέτωποι με την άμεση ευθύνη να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα.

Όμως ακόμα και γι αυτό, οι φέροντες την ευθύνη αξιολόγησαν και αποφάσισαν να υποκαταστήσουν την περιφερειακή αρχή και το περιφερειακό συμβούλιο, με την επιτροπή ανασυγκρότησης!

Ανεξάρτητα από τα όποια ποιοτικά στοιχεία, μπορεί να διακρίνει κάποιος στα πρόσωπα που τη συγκροτούν, υπάρχει ευθεία απαξίωση και υποτίμηση των συλλογικών θεσμικών οργάνων.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση είτε δεν θέλει στα πόδια της το περιφερειακό συμβούλιο είτε θεωρεί ακατάλληλη τη περιφερειακή αρχή να διαχειριστεί την επόμενη μέρα.

Και ας μη νομίζουν κάποιοι οτι απλά βρέχει, κυβερνητικό "φτύσιμο" το λέει ο απλός πολίτης.

Όσο για τη δήλωση περί εντολής μη κατάσβεσης, δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους αλλά πολύ περισσότερο από τους ίδιους τους πολίτες, που είδαν να καίγεται το δάσος τους, τα όνειρά τους και ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής.

Η όποια προσπάθεια ανασκευής εκθέτει περισσότερο παρά αμβλύνει τις εντυπώσεις.

Και επιτέλους, ας ασχοληθούν με την ουσία και όχι με την επικοινωνία.

Για να μην καταγραφούν στη συνείδηση των πολιτών, με το στίχο του ποιητή:

«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε».

Παρέμβαση της περιφερειακής μας συμβούλου Εύβοιας, Θεοδώρας Ακριώτου.


 

Παρέμβαση της περιφερειακής μας συμβούλου Εύβοιας, Θεοδώρας Ακριώτου, στη χθεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με θέμα τις καταστροφικές φωτιές στη Β. Εύβοια.


Παρέμβαση του περιφερειακού μας συμβούλου Φωκίδας, Δρόσου Παρασκευά,

Παρέμβαση του περιφερειακού μας συμβούλου Φωκίδας, Δρόσου Παρασκευά, στη χθεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με θέμα τις καταστροφικές φωτιές στη Β. Εύβοια και τη Φωκίδα.Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

Συλλαλητήριο Β. Εύβοια.

Ήμασταν εκεί.

Δίπλα τους, μέχρι να κλείσουν και οι τελευταίες πληγές, μέχρι να ξαναπάρουν πίσω τις ζωές τους.

Ένα μαζικό, ενωτικό συλλαλητήριο, δίπλα στο καμένο δάσος, στα καμένα σπίτια, στα καμένα όνειρα των κατοίκων.

Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή οφείλουμε να τους θυμίζουμε το αυτονόητο καθήκον και χρέος τους.

Ελπίζω αυτή τη φορά να άκουσαν τη φωνή μας.Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Οδοιπορικό αλληλεγγύης στη βόρεια Εύβοια.

 Κλιμάκιο της «Στερεά Υπεροχής», με επικεφαλής το Δ. Αναγνωστάκη κι αποτελούμενο από τους περιφερειακούς συμβούλους Θεοδώρα Ακριώτου, Σπύρο Λάμπου, Δρόσο Παρασκευά και τα μέλη της παράταξης Ζωγράφου Ζαχαρούλα, Αντώνη Παπαδάκη, Άννα Καραγιάννη, Βάνα Φρυγανιώτη και Παναγιώτα Ψαθά, πραγματοποίησε επίσκεψη στις καμένες περιοχές της Β. Εύβοιας.

Τα μέλη του κλιμακίου συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, με την Αντιδήμαρχο και Αναπληρώτρια Δημάρχου Ιστιαίας - Αιδηψού, με προέδρους αρκετών Τοπικών Κοινοτήτων, με εκπροσώπους ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών και ενημερώθηκαν για τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει.

 

Συνομίλησαν επίσης με πυρόπληκτους κατοίκους των περιοχών και δεσμεύτηκαν, στο μέτρο των θεσμικών δυνατοτήτων τους, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων, που δημιουργήθηκαν μετά την καταστροφική φωτιά που έκαιγε για δέκα ολόκληρες μέρες και αφάνισε ολόκληρη την περιοχή της Β. Εύβοιας.

Σε ένα δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο οδοιπορικό, που ξεκίνησε το πρωί από το Μαντούδι και ολοκληρώθηκε πολύ αργά το βράδυ στην Κοκκινομηλιά, βιώσαμε και μοιραστήκαμε τη θλίψη, την απελπισία και την απογοήτευση των κατοίκων και των επαγγελματιών.

Ταυτόχρονα όμως διαπιστώσαμε τη θέληση και την αποφασιστικότητα τους να παλέψουν, με όλες τους τις δυνάμεις, για τον τόπο τους, για το παρόν και το μέλλον τους.


Όλοι οι κάτοικοι, ζήτησαν τα αυτονόητα:

ü  Αποκατάσταση όλων των ζημιών, που έχουν προκύψει στα χωριά.

ü  Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας.

ü  Άμεση καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης όλων των πληγέντων.

ü  Αποζημίωση για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.

ü  Απασχόληση όλων των ρετσινάδων με σταθερή σχέση εργασίας, για τη φροντίδα και ανάπτυξη του καμένου δάσους.

ü  Να απαγορευτεί η υλοτόμηση στο δάσος από εργολάβους και εμπόρους, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση του εδάφους.

ü  Πάγωμα και διαγραφή χρεών σε εφορία, ΔΕΗ, τράπεζες.

Η παράταξή μας δεσμεύτηκε να σταθεί δίπλα και αρωγός σε αυτό τον αγώνα.

Στην ερχόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου θα καταθέσουμε συνολικά τις προτάσεις μας, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στη δημιουργία προϋποθέσεων στήριξης αυτών των ανθρώπων αλλά και της τοπικής οικονομίας, διεκδικώντας τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων και αναγκαίων παρεμβάσεων και έργων, για να μη φτωχοποιηθεί και ερημοποιηθεί ο τόπος, για να υπάρξει αποκατάσταση της αδικίας, που υπέστησαν από την εγκληματική, κρατική ολιγωρία και αδιαφορία.

Είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, χωρίς φανφάρες και επικοινωνιακά τεχνάσματα, έτοιμοι να συμβάλλουμε θετικά για το χτίσιμο της επόμενης μέρας, που θα κρατήσει ζωντανή τη Β. Εύβοια και ζωντανά τα όνειρα των κατοίκων της.


 

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Η βόρεια Εύβοια αφανίστηκε. Υπάρχουν ευθύνες;

Είναι αλήθεια τραγική η εικόνα της Β. Εύβοιας, μετά την ανεξέλεγκτη δεκαήμερη πύρινη λαίλαπα, που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα και τις περιουσίες των κατοίκων.

Σε όλο αυτό το διάστημα, το διάστημα της μάχης, δεν ασκήσαμε κριτική, δεν μιλήσαμε, σεβόμενοι την προσπάθεια των κατοίκων να σώσουν οτι μπορούσαν, κόντρα στην εγκληματική κρατική ολιγωρία, στην εγκληματική αδιαφορία που αφάνισε το νησί μας.

Ούτε και τώρα είχαμε διάθεση για ανακοινώσεις, όμως η επικοινωνιακή πρόκληση από αυτούς που είχαν την πρώτη ευθύνη, δεν μας επιτρέπει την περαιτέρω σιωπή.

Μετά τις περσινές φονικές πλημμύρες, που αιφνιδίασαν δήθεν το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, ήρθαν οι καταστροφικές φωτιές, για να αποδείξουν την ανεπάρκεια, την αναποτελεσματικότητα, την έλλειψη προληπτικών μέτρων, την απουσία συντονισμού και τελικά την απουσία ενός συγκροτημένου σχεδίου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, Ιούνιος 2021, η παράταξή μας είχε αναφερθεί στις διαμαρτυρίες των κατοίκων της Β. Εύβοιας και τον πιθανό κίνδυνο πυρκαγιών, από την παντελή εγκατάλειψη των δασών και την απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Η περιφερειακή αρχή διαβεβαίωνε για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού.

Δυστυχώς διαψεύστηκε οικτρά από το καταστροφικό αποτέλεσμα.

Όχι πανέτοιμος δεν ήταν ο μηχανισμός αλλά ανεπαρκής και αναποτελεσματικός.

Οι ευθύνες πολλές και σε πολλά επίπεδα.

Η επικοινωνιακή διαχείριση δεν είναι πλέον ικανή να αποκρύψει τις τεράστιες ευθύνες των αρμοδίων.

 Οι κάτοικοι γνωρίζουν τι έπρεπε να είχε γίνει και δεν έγινε, στο στάδιο της πρόληψης.

Όπως διαπίστωσαν και την αδυναμία που επέδειξαν οι καθ΄ύλην αρμόδιοι, να προστατεύσουν το βιός τους κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Προφανώς και δεν ήταν αρκετή, μέσω των κοινωνικών δικτύων, η αίτηση για περισσότερα εναέρια μέσα, ειδικά  τις πρώτες μέρες που θα μπορούσε να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο.

Σήμερα, είμαστε αντιμέτωποι με την άμεση ευθύνη να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα.

Όμως ούτε για αυτό αξιολογείται πλέον θετικά η περιφερειακή αρχή και διορίζεται επιτροπή, η οποία θα ανασυγκροτήσει τη Β. Εύβοια.

Ανεξάρτητα από τα όποια ποιοτικά στοιχεία μπορεί να διακρίνει κάποιος στα πρόσωπα που τη συγκροτούν, υπάρχει ευθεία απαξίωση και υποτίμηση των συλλογικών θεσμικών οργάνων.

Και ας μη νομίζουν κάποιοι οτι απλά βρέχει, κυβερνητικό "φτύσιμο" το λέει ο απλός πολίτης.

Θεσμική εκτροπή ή πολιτική σκοπιμότητα για την από εδώ και πέρα διαχείριση;

 Ως παράταξη ζητήσαμε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, να εξαντλήσει η περιφέρεια όλες τις δυνατότητές της, για τη στήριξη των συμπολιτών μας, σε όλα τα πεδία.

Ζητήσαμε την άμεση σύγκλιση του περιφερειακού συμβουλίου στην Εύβοια, τόσο για τον απολογισμό της καταστροφής όσο και για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

 Είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, χωρίς φανφάρες και επικοινωνιακά τεχνάσματα, έτοιμοι να συμβάλλουμε θετικά για το χτίσιμο της επόμενης μέρας, που θα κρατήσει ζωντανή τη Β. Εύβοια και ζωντανά τα όνειρα των κατοίκων της και των παιδιών μας.

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, που θα πρέπει να προσκληθούν όλοι οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα.

 


Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

«Οριοθέτηση - Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων Λήλαντα ποταμού».

 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 


ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση - Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων Λήλαντα ποταμού».

Ιστορικά στοιχεία.

Πλημμυρικά φαινόμενα συνέβησαν τα έτη 1998, 2002, 2009, 2020, με αυξανόμενης έντασης καταστροφές, σε μεγαλύτερη κάθε φορά έκταση τετραγωνικών χιλιομέτρων και τραγικό αποκορύφωμα τους δύο νεκρούς συμπολίτες μας, στις 8/9/2020.

Ανθρώπινες παρεμβάσεις και «νόμιμα μπαζώματα» σε πολλά σημεία, όπως:

Α. Δέλτα.

Στις εκβολές του ποταμού από το 1975 και μετά οικοπεδοποιήθηκε και οικοδομήθηκε η περιοχή με εγκεκριμένους οικισμούς (δυτικά) χωρίς συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο (ανατολικά). Το πλάτος του δέλτα περιορίζεται μόλις στα 35 μέτρα περίπου και μάλιστα στενεύει η κοίτη του ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, αφού η ποσότητα και η ροή των υδάτων αυξάνεται προς τις εκβολές.

Το 2012 χαρακτηρίζεται υγρότοπος. (ΦΕΚ.229 ΑΑΠ 19/6/12).

Β. Κατά μήκος της κοίτης.

Καμία σχέση με τις αεροφωτογραφίες όχι μόνο του 1945, αλλά και του 1972, ή ακόμα και του 1988. Το πλάτος της κοίτης σε πολλά σημεία φτάνει το 1/ 3 της αρχικής κοίτης, είναι σχεδόν ομοιόμορφο σε ολόκληρο το μήκος του, ενώ οι τοπικές διαπλατύνσεις (λεκάνες απορροής, ηρεμίας), που φαίνονται στις αεροφωτογραφίες, δεν υπάρχουν πια, τουλάχιστον στα όρια της δημοτικής ενότητας Ληλαντίων.

Οι συγκεκριμένες λεκάνες μειώνουν την ταχύτητα ροής και την υπερχείλιση του ποταμού.

Εκτός των καταπατήσεων που έχουν γίνει από ιδιώτες, αυξάνοντας την αγροτική τους γη, πρέπει να απομακρυνθούν και πολλά δημόσια κτίρια ή ακίνητα, που βρίσκονται εντός της κοίτης του ποταμού.

Όλα τα ανωτέρω, είναι στην ανατολική όχθη του ποταμού από πάνω προς τα κάτω.

Στη δυτική όχθη και από τη γέφυρα του Βασιλικού και προς τα πάνω, υπάρχει ο νέος δρόμος Βασιλικό- Αφράτι-Πισσώνας, ο οποίος μειώνει σημαντικά το εύρος της κοίτης του ποταμού και όπως ήταν φυσικό, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού καταστράφηκε στην πλημμύρα του 2020, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι μπετόν- ασφάλτου να κλείσουν ακόμη περισσότερο την κοίτη του ποταμού, αφού το νερό τους μετέφερε προς τις εκβολές.

Γ. Αρδευτικό.

Στο ανώτερο τμήμα του ποταμού υπήρχε αρδευτικό κανάλι, το οποίο χρησίμευε για την άρδευση των καλλιεργειών του Ληλάντιου πεδίου, με τις λεγόμενες αμπολές (υδράυλακες), ενώ σε περιόδους πλημμυρικών φαινομένων, αποτελούσε ομαλή διέξοδο του νερού προς τη θάλασσα, αποφεύγοντας την υπερχείλιση και αυξάνοντας τεχνητά το δέλτα αυτού μέχρι τις παρυφές της Χαλκίδας δυτικά (Άγιος Στέφανος) και μέχρι το Λευκαντι ανατολικά.

Την 1/6/20 ανακοινώθηκαν από τον κ. Περιφερειάρχη, έργα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για το αρδευτικό, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει το παραμικρό.

Εύκολα διαπιστώνει κανείς από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου ΑΕ και τα αντίστοιχα υπόβαθρα 1945, 1975 έως το 2016, πόσο έχει μειωθεί το εύρος της κοίτης του ποταμού.

Σημερινή κατάσταση, μετά την πλημμύρα του 2020.


Οι εργασίες αποκατάστασης σταμάτησαν τον Οκτώβριο του 2020.

Έγιναν επιλεκτικά σε ορισμένα σημεία, χωρίς καμία μελέτη, προσωρινά αναχώματα, δηλαδή μεταφορά άμμου από το μέσον της κοίτης προς τις όχθες και στο δέλτα τοποθέτηση σάκων με άμμο (δυτική όχθη) και σε δυο σημεία στις εγκαταστάσεις ΑΣΑΧ και ενάμιση χιλιόμετρο πριν τις εκβολές, στο σπασμένο σημείο του ποταμού από το 2009, τοποθετηθήκαν ογκόλιθοι, οι λεγόμενες λιθοριπές.

Στο συγκεκριμένο σημείο (σπασμένο τοιχίο- ενάμιση χιλιόμετρο από το δέλτα) παραμένουν αρκετοί ογκόλιθοι ακόμα εντός της κοίτης, προφανώς γιατί εγκαταλείφτηκε το έργο.

Ο καθαρισμός της κοίτης από φερτές ύλες σταμάτησε 400μ από τη θάλασσα.

Φυσικά καθόλο το έτος του 2021, δεν έχει γίνει καμία εργασία, ούτε καθαρισμός από καλάμια, δέντρα που φυτρώνουν ξανά και εμποδίζουν τη ροή του νερού, με ευθύνη της Περιφέρειας.

Σημειωτέον, στο νέο δρόμο Βασιλικού-Πισσώνα, αντικαταστάθηκαν με προσχώσεις τα σημεία καταστροφής του από την πλημμύρα και διεξάγεται η κυκλοφορία με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος και φυσικά με ευθύνη των διερχόμενων!

Ανοιχτές οι Ιρλανδικές διαβάσεις, χωρίς σήμανση, διάσπαρτες εστίες σκουπιδιών και σιγά σιγά ο ποταμός τείνει να πάρει τη μορφή που είχε πριν από την πλημμύρα.

Η Γέφυρα Βασιλικού έχει στηριχτεί με χώματα και πέτρες, προς τη μεριά της κοινότητας του Αγίου Νικολάου, ενώ η Γέφυρα των Φύλλων είναι εντελώς κατεστραμμένη, με διακοπή της κυκλοφορίας φυσικά.

Αυξημένος κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού κυρίως μετά τη  γέφυρα του Βασιλικού προς τα κάτω, προς την κοινότητα Αγίου Νικολάου (δυτική όχθη), γιατί δεν έχει γίνει κανένα έργο αντιπλημμυρικό, έστω προσωρινό και υποτυπώδες, ενώ δεν υπάρχει και βούληση απομάκρυνσης των ακινήτων του δημοσίου, τα οποία ωθούν τη φυσική ροη του ποταμού προς τα δυτικά, μειώνοντας φυσικά και επόμενα το εύρος της κοίτης.

Δεν υπάρχει οριοθέτηση – μελέτη αντιπλημμυρικών έργων επικαιροποιημένη, με βάση τις καταστροφές του Αύγουστου του 2020. Υποκρύπτεται ίσως η νομιμοποίηση με το ΦΕΚ οριοθέτησης της υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς φυσικά την απομάκρυνση εκ της κοίτης όλων των ανωτέρω, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στο μέλλον και κυρίως προς την κοινότητα του Αγίου Νικολάου.


Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης

  • Τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την οριοθέτηση του Λήλαντα;
  • Γιατί δεν επικαιροποιήθηκε η μελέτη και εκτέθηκε η περιφέρεια με τις παλινωδίες της;
  • Τι αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή;
  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή του Λήλαντα;

 

Οι υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Στερεά Υπεροχής»

 


 

«ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΠΑΪΔΑΣ». ΕΡΩΤΗΣΗ του Περιφερειακού Συμβούλου Μελισσάρη Γιάννη

 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Του Περιφερειακού Συμβούλου Μελισσάρη Γιάννη

ΘΕΜΑ: «ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΠΑΪΔΑΣ».
Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, δυστυχώς και πάλι στο ίδιο έργο θεατές.
Για πολλοστή φορά η Κωπαΐδα, μας απασχολεί αρνητικά. Τεράστια προβλήματα είτε έντονων βροχοπτώσεων είτε λειψυδρίας. Συνήθης δικαιολογία οτι μας φταίει ο κακός καιρός και όχι η έγκαιρη και προγραμματισμένη αντιμετώπιση των φαινομένων .
Το τελευταίο διάστημα οι αγρότες της περιοχής βλέπουν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται λόγω της έλλειψης ουσιαστικών υποδομών. Με εξώδικες προσφυγές κατά της Περιφέρειας ζητούν άμεσες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η άρδευση σε έκταση 2.000 στρεμμάτων περίπου.


Ερωτάται η Αντιπεριφερειάρχης και αναμένουμε αλήθειες για τα κάτωθι:

1. Πως θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της άρδευσης;

2. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Περιφέρεια προκειμένου να προχωρήσουν έργα υποδομής στο Κωπαϊδικό πεδίο και όχι αποσπασματικά, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής των αγροτών από την έλλειψη νερού σε περιόδους λειψυδρίας ή από πλημμύρες σε έντονες βροχοπτώσεις;

3. Σε τί στάδιο βρίσκεται η εκκαθάριση του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας;
Οι υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Στερεά Υπεροχής»
1. Αναγνωστάκης Δημήτριος
2. Ακριώτου Θεοδώρα
3. Λάμπου Σπυρίδων
4. Μελισσάρης Ιωάννης
5. Μπερμπερής Μωυσής
6. Παρασκευάς Δρόσος
7. Σκούρας Γεώργιος


«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ.Μ.Υ. ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ». ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Του Περιφερειακού Συμβούλου Μελισσάρη Γιάννη

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Του Περιφερειακού Συμβούλου Μελισσάρη Γιάννη

ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ.Μ.Υ. ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ».
Κυρία Αντιπεριφερειάρχη ,
ως γνωστόν με τον Ν. 4461/2017 καθιερώθηκε η λειτουργία μονάδων ΤΟ.Μ.Υ. στην επικράτεια της χώρας .
Είναι ένας σημαντικός θεσμός που διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περιορίζει τα περιστατικά που δεν είναι επείγοντα να πάνε στα Νοσοκομεία της χώρας.
Στο Νομό Βοιωτίας είχε σχεδιασθεί να λειτουργήσουν δύο (2) ΤΟ.Μ.Υ. , μία στην πόλη της Θήβας και μία στην πόλη της Λιβαδειάς .
Στη Θήβα η ΤΟ.Μ.Υ. λειτουργεί από το Μάρτιο του 2018 ενώ στη Λιβαδειά δεν έχει προχωρήσει η λειτουργία του .
Στα τρία χρόνια λειτουργίας της ΤΟ.Μ.Υ. Θηβών πραγματοποιήθηκαν :
• 21.779 Επισκέψεις
• 139 Εμβολιασμοί
• 2072 Νοσηλευτικές Πράξεις
Επειδή η πρόσφατη πανδημία έχει πιέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μέχρι σήμερα δεν έχει ενισχυθεί με προσωπικό και υπάρχει έκδηλη ανησυχία στους κατοίκους της Βοιωτίας, μετά και τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για ενοποίηση Νοσοκομείων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των σαράντα (40) χιλιομέτρων, ζητάμε να μας ενημερώσετε:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να προχωρήσει η λειτουργία της ΤΟ.Μ.Υ. στη Λιβαδειά;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε σχετικά με τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για ενοποίηση Νοσοκομείων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των σαράντα (40) χιλιομέτρων και που αφορά άμεσα στο Νομό Βοιωτίας; (Νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας).Οι υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Στερεά Υπεροχής»
1. Αναγνωστάκης Δημήτριος
2. Ακριώτου Θεοδώρα
3. Λάμπου Σπυρίδων
4. Μελισσάρης Ιωάννης
5. Μπερμπερής Μωυσής
6. Παρασκευάς Δρόσος
7. Σκούρας Γεώργιος


Επιστροφή στην Κορυφή